Regulamin serwisu Anpaja.com

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu anpaja.com. Każdy użytkownik portalu składający za jego pośrednictwem zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

Rozdział I. Informacje Ogólne

 

 1. Właścicielem serwisu anpaja.com

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  a) Sprzedawcy – rozumie się przez to 

  b) Nabywcy – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składającą zamówienie za pośrednictwem portalu anpaja.com

  c) anpaja.com – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym anpaja.com, służącą prezentacji towarów Sprzedawcy oraz składaniu, konfigurowania i ewidencjonowaniu ofert kupna od Nabywców,

  d) Dział Obsługi Klienta – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej order@anpaja.com służący Nabywcy do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą m.in. w celu zadawania pytań, specyfikacji warunków oferty kupna o której mowa w Rozdziale III ust. 4 oraz do innych,

  e) Przesyłka niestandardowa – rozumie się przez to przesyłkę w specjalnym, dodatkowym opakowaniu, o wymiarach przekraczających: lub obejmującą więcej niż jedno zamówienie.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych z Nabywcami za pośrednictwem portalu anpaja.com. Nie wyklucza to możliwości zawarcia umowy z Nabywcą na innych warunkach niż przewidziane w niniejszym Regulaminie - w takim przypadku umowa powinna być spisana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (m.in. nazwisko, miejsce zamieszkania). W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

Rozdział II. Rejestracja Nabywców

 

 1. Warunkiem skutecznego złożenia oferty przez Nabywcę za pośrednictwem portalu anpaja.com jest rejestracja Nabywcy w serwisie, w ramach której należy podać poprawny adres e-mail oraz hasło.

 2. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.

 3. Nabywca zobowiązany jest do nie przekazywania danych dostępowych do konta osobom trzecim.

 

Rozdział III. Zawarcie umowy

 1. Zestawienie produktów znajdujące się na portalu anpaja.com przez Sprzedawcy nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do złożenia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez anpaja.com system konfiguracji produktów i zamówień.

 2. Każdy produkt, przed zakupem, musi zostać skonfigurowany przez Nabywcę poprzez wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku oraz ewentualnych opcji wykończenia. Za pomocą narzędzi dostępnych w systemie Nabywca może skalować i wykadrować zdjęcie. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami systemu. W toku realizacji zamówienia Nabywca ma prawo do korekty specyfikacji oferty kupna, pod warunkiem, że Sprzedawca nie przystąpił jeszcze do stworzenia produktu zgodnie z pierwotną treścią oferty.

 3. Przed wysłaniem zamówienia Nabywcy podana zostaje całkowita cena zamówienia obejmująca doliczony podatek VAT. Stanowi ona podstawę wystawienia faktury VAT. 

 4. W przypadku gdy Nabywca chce złożyć ofertę kupna dotyczącą produktu o właściwościach wybiegających poza opcje przewidziane przez system o którym mowa ust. 2, przed wysłaniem zamówienia powinien on skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, który poinformuje go o takiej możliwości i cenie. W takim przypadku Nabywca w dalszym ciągu składa ofertę kupna za pośrednictwem systemu konfiguracji produktu, a produkt wykonywany jest z uwzględnieniem ustaleń z Działem Obsługi Klienta; ceną wiążącą jest cena ustalana z Działem Obsługi Klienta, a nie wskazana w zamówieniu przez system. 

 5. Umowa między Sprzedawcą a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia w systemie na „Oczekiwanie na płatność...”. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy.

 6. Cena wysyłki wskazana zostaje przez system lub Dział Obsługi Klienta osobno dla każdej oferty. W przypadku ofert kupna o których mowa w ust. 4 oraz przesyłek niestandardowych ceny wysyłki muszą zostać skonsultowane z Działem Obsługi Klienta. 

 7. Dane dotyczące oferty kupna udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Rozdział IV. Płatność

 

 1. Płatność za towary powinny być dokonywane niezwłocznie po zmianie statusu zamówienia w systemie na „Oczekiwanie na płatność”.

 2. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia do czasu otrzymania ustalonej ceny od Nabywcy.

 3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od złożenia oferty kupna, oferta zostaje wyeliminowana (zmianan statusu na "Anulowane") z systemu składania ofert i uznaje się, że nie doszło do zawarcia umowy.

 

Rozdział V. Dostawa

 1. Dostawa następuje zgodnie z preferencją wskazaną w ofercie kupna, a jej cena, obliczona zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w serwisie anpaja.com, jest wskazywana odrębnie.

 2. W przypadku ofert kupna, które mają być zrealizowane poza terytorium RP, cena przesyłki zostaje wskazana przez Dział Obsługi Klienta, z którym Nabywca powinien się skontaktować przed złożeniem oferty kupna. 

 3. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub narodowej poczty. 

 4. Opakowania produktów na czas transportu (a także wszelkie inne opakowania) nie podlegają zwrotowi. Nabywca nie ma prawa żądania od Sprzedawcy usunięcia opakowania na jego koszt. 

 5. Jeśli odbiór produktów następuje w siedzibie Sprzedawcy, Nabywca nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia nadania gotowego produktu do firmy kurierskiej wskazanej w ust. 3.

 7. Jeśli Nabywca złożył więcej niż jedną ofertę kupna i uzgodnił z Działem Obsługi Klienta jedną wysyłkę wszystkich produktów, to czas realizacji dla zamówień mających być objętą jedną wysyłką liczy się jak dla zamówienia złożonego najpóźniej.

 8. W przypadku niemożliwości przyjęcia oferty kupna Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Nabywcy. Jeżeli Nabywca dokonał już zapłaty za produkty, to zostanie ona zwrócona na wskazany przez Nabywcę numer rachunku bankowego.

 9. Jeśli produkty stworzone i wysłane do Nabywcy są niezgodne z umową z winy Sprzedawcy, Nabywca ma prawo żądania od Sprzedawcy spełnienia świadczenia w wyznaczonym przez niego terminie. 

 

Rozdziały VI. Opóźnienie leżące po stronie firmy kurierskiej i uszkodzenia w przesyłce

 

 1. Sprzedawcy nie odpowiada za szkodę i opóźnienie spowodowane z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej Nabywca nie może odstąpić od umowy. 

 2. Zapakowane produkty mogą być oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym anpaja.com. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

Rozdział VII. Odpowiedzialność za wady rzeczy/rękojmia, charakterystyka towaru konsumpcyjnego, reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail wysłanej do Działu Obsługi Klienta.

 2. Produkty zamówione mogą nieznacznie różnić się właściwościami od wzorców wskazanych w serwisie anpaja.com w zakresie odcieni kolorów, różnic w wyglądzie (każdy produkt wykonany jest ręcznie i nie ma dwóch identycznych produktów). Wystąpić mogą także nieznaczne różnice wynikające z konieczności zastosowania określonego materiału tekstylnego, drewna (w tym sklejki), formatu, jakości papieru, materiałów, powierzchni. Tego typu odstępstwa powstające w toku produkcji są technicznie niemożliwe do usunięcia. Towaru nie uważa się za niezgodnego z umową z powodu odstępstw w tym zakresie. 

 3. Trwałość produktu kształtuje się różnie w zależności od użytego materiału. Trwałość materiałów została opisana w trakcie procedury składania oferty kupna. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia. 

 4. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić jego parametry i zgodność ze złożoną ofertą kupna (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). W przypadku przystąpienia przez Nabywcę do jego montażu produktu uznaje się, że Nabywca zaakceptował ewentualne różnice w zakresie jego właściwości 

 5. W przypadku gdy Nabywca nie jest konsumentem, zobowiązany jest on dokonać sprawdzenia tego czy produkt nie posiada wad w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku braku zawiadomienia o wadach w tym terminie wygasają uprawnienia rękojmi w stosunku do wad jawnych. Podobnie wygasają uprawnienia z rękojmi w przypadku wad ukrytych, jeśli Sprzedawca nie zostanie o nich zawiadomiony w ciągu 3 dni od jej wykrycia.

 6. Zawiadomienie o wykryciu wady może odbyć się poprzez Dział Obsługi Klienta.

 7. Na żądanie Sprzedawcy Nabywca ma obowiązek odesłać wadliwy towar na swój koszt. W przypadku gdy Sprzedawca potwierdzi istnienie wad, Nabywcy zostaną zwrócone koszta przesyłki. 

 8. Sprzedawca nie odpowiada za wadliwy montaż lub instalację jego produktów, jeśli Nabywca postępował zgodnie z informacjami podanymi przez producenta towaru. 

  9.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

  10. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę.

  11. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru. 

 

Rozdział VIII. Zwroty

1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. 

2. Zwrotowi nie podlega Towar wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb na zamówienie. 

3. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem).

4.  Odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

5. Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki (nie wyższy niż oferowany przez Sprzedającego) po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. 

6. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru. 

Rozdział IX. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz w każdym czasie w przypadku:

       a) podania przez Nabywcę nieprawdziwych danych, o których mowa w rozdziale I ust 4.

       b) niemożności wykazania przez Nabywcę tego, że wykorzystanie przez Sprzedawcę utworów, materiałów przesłanych przez Nabywcę nie spowoduje naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.

  2.  W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, oferta kupna zostanie zrealizowana i rozliczona w pozostałej części.

 

Rozdział X. Ochrona danych

 1. Przekazane do serwisu anpaja.com przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. Przekazane do serwisu anpaja.com przez Nabywcę dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy sprzedaży, m.in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych lub do sporządzenia przez Sprzedawcy ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia. Wzór oświadczenia znajduje się w serwisie anpaja.com. W każdej chwili możliwe jest odstąpienie od udzielonej zgody.

 3. Przekazane do serwisu anpaja.com przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał.

 4. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskać można od Biura Obsługi Klienta. 

 

Rozdział XI. Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez serwis anpaja.com produkty są utworami objęte prawami autorskimi majątkowymi i osobistymi. Poprzez zakup egzemplarza utworu Nabywca nie nabywa autorskich praw majątkowych, ani nie zostaje upoważniony do korzystania z nich (w szczególności nie może powielać utworu, rozpowszechniać go, wystawiać publicznie i czerpać z niego korzyści majątkowych).

 2. Sprzedawca nie wyklucza udzielenia zgody na wykorzystanie utworów do których posiada autorskie prawa majątkowe. Nabywca zainteresowany możliwością uzyskania licencji na wykorzystanie powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 3. Jeśli produkt ma powstać w oparciu o utwory przesłane przez Nabywcę, to Nabywca ma prawo przesłać Sprzedawcy jedynie takie utwory, których wykorzystanie przez Sprzedawcę nie naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich lub samego Nabywcy. W przypadku gdyby osoby trzecie skierowały do Sprzedawcy roszczenia wynikające z naruszenia autorskich praw w wyniku wykorzystania przez niego utworów przesłanych przez Nabywcę, Nabywca zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od odpowiedzialności. Za szkody Sprzedawcy powstałe w wyniku niezastosowania się przez Nabywcę do zdania pierwszego, Nabywca ponosi odpowiedzialność, chociażby jego zachowanie było niezawinione. 

 4. Sprzedawca ma prawo żądać od Nabywcy pisemnego oświadczenia, że wykorzystanie przez Sprzedawcę utworów przesłanych od Nabywcy nie spowoduje naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. 

 

Rozdział XII. Newsletter

 1. Klient zapisując się na newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera wysyłając stosowną informację na adres: order@anpaja.com lub samodzielnie, poprzez użycie stosownego odnośnika w newsletterze (Zrezygnuj z otrzymywania Newslettera).

Rozdział XIII. Postanowienie końcowe

 1. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

 2. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 5. Powyższy regulamin ma zastosowanie do umów zawartych po dniu 2014-10-01.


Akceptuje

Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu. Korzystając ze sklepu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.